Huishoudelijk Reglement

Dit huishoudelijke reglement heeft als doel de statuten verder aan te vullen.

Artikel 4, het lidmaatschap.

Gewone leden zijn:

–          individuele leden: zij die lid zijn.

–          gezinsleden: zij die lid zijn van een gezin en als zodanig zijn aangemeld waarbij er een gezinslidmaatschap wordt betaald.

Artikel 6, de beëindiging van het lidmaatschap.

Artikel 6-2a:

Indien een lid zich niet gedraagt zoals van een goed lid verwacht mag worden, kan zijn of haar lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd door het bestuur van de SVL. Hieronder wordt bijvoorbeeld verstaan het niet opvolgen van aanwijzingen die door of namens het bestuur van de SVL of SDL (Stichting Dorpshuis Lierderholthuis) worden gegeven. Maar ook het zich niet houden aan de huisregels zoals die zijn opgesteld door de SDL.

Indien het een gezinslid betreft, zullen de gevolgen hiervan zich beperken tot het individu waarvoor de opzegging geldt.

Het bestuur motiveert de opzegging.

Artikel 6-5:

Het bestuur kan afwijken van de verplichting tot doorbetaling tot het einde van het verenigingsjaar als daar een voldoende reden voor is. Verhuizing of een onmiddellijke beëindiging kan zo’n reden zijn.

Artikel 8, geldmiddelen.

Artikel 8-1: wordt aangevuld met:

Voor de inning van de jaarlijkse bijdrage wordt een machtiging voor automatische incasso door de leden gegeven.

Dit artikel wordt aangevuld met een lid 3:

Het bestuur kan een bijdrage vaststellen ter dekking van de kosten voor de begeleiding dan wel een trainer voor een bepaalde tak van sport. Deze bijdrage en de wijze van inning wordt op de eerstvolgende ALV toegelicht.

Dit artikel wordt aangevuld met een lid 4:

Het bestuur kan in bijzondere gevallen de jaarlijkse bijdrage matigen.

Artikel 9, het bestuur.

Bestuursleden in de functie van voorzitter, secretaris of penningmeester zullen bij de SDL geen bestuursfunctie bekleden. Wel kunnen zij de SDL als adviseur terzijde staan.

Het bestuur kan worden aangevuld met adviseurs. Dit zijn bijvoorbeeld personen met een specifieke taak of vertegenwoordigers van een tak van sport.

Artikel 9-5:

De bestuursleden worden niet benoemd voor een bepaalde periode korter dan zes jaar. Het bestuur stelt voorshands geen vast rooster van aftreden vast, maar handelt op een verantwoorde wijze naar bewind van zaken. Een rooster zal t.z.t. bekend worden gemaakt.

Artikel 13, de algemene vergadering.

Artikel 13-2:

Onder “voormelde leden” worden uitsluitend meerderjarige (gezins)leden verstaan.

Artikel 15, de algemene vergadering, het jaarverslag.

Artikel 15-2:

De getrouwheid van de balans en de staat van baten en lasten zal niet door een accountant maar door een commissie van twee leden worden verklaard zoals in dit artikel beschreven. Deze commissie wordt als “kas commissie” aangeduid.

Artikel 16, de algemene vergadering, de bijeenroeping.

Artikel 16-3:

Onder “door schriftelijke mededeling” wordt een mededeling middels een e-mail verstaan.

Artikel 19, reglementen.

Dit reglement is een reglement zoals bedoeld in artikel 19-1 van de statuten.

De eerste vaststelling heeft plaatsgevonden op de algemene ledenvergadering gehouden op 8 april 2015 te Lierderholthuis.

Wijziging van dit reglement geschiedt door instemming van ten minste twee derde van de op de vergadering uitgebrachte geldige stemmen, waarbij de voorgestelde wijziging ten minste een week van tevoren is medegedeeld.

Na aanname zal een en ander terstond in werking treden.

Onvoorziene situaties.

In alle gevallen waarin noch de wet, noch de statuten noch dit reglement voorziet, beslist (een lid van) het bestuur naar beste kunnen.

Aansprakelijkheid.

Ieder lid, gezinslid of introducé die deelneemt aan een door of namens de SVL georganiseerde of gefaciliteerde activiteit, doet dit geheel voor eigen risico.

Algemeen:

Communicatie met de leden:

De e mail zal steeds worden gebruikt voor het doen van mededelingen, meldingen, het versturen van nota’s en de bijeenroeping van een vergadering.

Mededelingen en de bijeenroeping van de vergadering zullen ook op een passende plaats zoals een mededelingenbord in het Dorpshuis worden “aangeplakt”.

Dit huishoudelijke reglement zal op de website te raadplegen zijn.