Thema’s

Het bestuur van PB Lierderholthuis heeft in samenspraak met de ledenvergadering een aantal speerpunten vastgesteld, die zoveel mogelijk in samenwerking met bewoners opgepakt worden. De stand van zaken wordt gemeld middels papieren nieuwsbrieven en digitale updates, infobrieven en oproepen.

In 2009 is op interactieve wijze de agenda voor komende jaren opgesteld: DorpsplanPlus Lierderholthuis april 2009

De Structuurvisie Raalte 2025+ 06-01-2012[1]is in concept gereed, het voorwoord luidt:

Visie op de toekomst

Uitgaan van eigen kracht en identiteit staat centraal in de visie die Raalte heeft op haar toekomst. Zo wordt bewust voortgebouwd op het karakter van Raalte als plattelandsgemeente in een mooi en afwisselend landschap. En waar mogelijk worden deze waarden versterkt.

De kracht van de kernen

Voor de negen kernen binnen de gemeente is in deze structuurvisie veel aandacht, vaak beginnend bij de kleinste. De kernen vormen namelijk de basis voor een gemeente waar ook in 2025 leefbaarheid en noaberschap centraal staan. Alle kernen krijgen waar mogelijk ontwikkelingsruimte. Niet om te groeien, maar om speelruimte te bieden voor vernieuwing. Hiermee kan worden ingespeeld op opgaven als vergrijzing, eenzaamheid, ontgroening, een op termijn wellicht afnemende bevolkingsomvang en voorzieningen die op veel plaatsen onder druk staan. En dat alles in een wereld waarin mensen nog steeds mobieler worden en waarin technologie en internet een steeds grotere rol spelen. Al deze zaken hoeven echter niet altijd bedreigingen te zijn, ze bieden ook mogelijkheden voor de lange termijn.

Ontwikkelingsruimte en kwaliteit, geen schijnexactheid

Waar de kernen ontwikkelingsruimte wordt geboden is autonome groei het uitgangspunt. Exacte ontwikkelingen per kern zijn voor een periode van 15 jaar niet te geven en deze visie zet daarom in op een tweejaarlijkse monitoring van de werkelijke ontwikkelingen. Als dit leidt tot keuzes zal ‘kwaliteit’ altijd centraal staan. Want Raalte staat er goed voor en dat willen we graag zo houden.

Wout Wagenmans, wethouder ruimtelijke ordening