Invulling d’Olde Wettering

Beste dorpsgenoten,

Na de brand in ons café d’ Olde Wettering is er een werkgroep samengesteld om zo snel mogelijk tot
een nieuwbouw te komen. Deze werkgroep bestaat uit leden van Plaatselijk Belang, Stichting
Dorpshuis Lierderholthuis en ervaringsdeskundigen op het gebied van horeca, ontwikkeling en bouw.
Deze werkgroep wil slagvaardig tot een plan komen waarmee de caféfunctie in samenhang met het
dorpshuis vorm krijgt. Daarbij hebben we een aantal uitgangspunten:
  1. Het gebouw moet financieel bijdragen aan de exploitatie van het gehele dorpshuis
  2. Heel Lierderholthuis moet zich er welkom voelen
  3. De exploitatie moet niet voor veel bestuurswerk zorgen
  4. We moeten over 1 jaar klaar zijn
Het laatste uitgangspunt wordt gevormd door de verzekering: er wordt een jaar verlies aan
huurinkomsten van het café gecompenseerd.
Om tot een goede invulling te komen horen we graag jullie ideeën voor d’Olde Wettering. Geef bij je
voorstel aan hoe invulling gegeven wordt aan de bovenstaande uitgangspunten. Willen jullie daarbij
ingaan op de volgende vragen?
  1. Welke functie(s) moet(en) er komen op de huidige locatie van het café?
  2. Wat heeft u gemist in de oude situatie in de verbinding dorpshuis en café?
  3. Waar ziet u nieuwe omzetkansen vanuit uw nieuwe opzet?
  4. Wat maakt deze locatie straks uniek in de omgeving?
  5. Zijn er nog andere zaken van belang om rekening mee te houden?
Reageer voor 14 juni naar dorpshuis@lierderholthuis.com, dan nemen we jullie ideeën mee in de
plannen.
Met hartelijke groet,

Namens de werkgroep Dorpshuis 3.0 Bertwin Elshof

You may also like...