Geloofsgemeenschap St. Nicolaas Lierderholthuis

Geloofsgemeenschap Sint Nicolaas Lierderholthuis

Meldpunt: Thea Geerlink Paalweg 45, 8141RT Heino. Tel. 0572-391386
Mailadres: thea-geerlink.1@kpn.nl
Secretariaat: Bert Lenferink Tel.06-21270305

Mailadres: lenferinkbert95@gmail.com

 

 

April 2020

Mededelingen.

Het portaal van de Kerk blijft wel open voor individuele bezoekers voor gebed aan Maria of om een kaars aan te steken.

Om iedereen toch steeds op de hoogte te houden verschijnt nu iedere 14 dagen het kerkepad in de vorm van een mededelingenblad in de brievenbus aan de buitenmuur van de kerk. Ook is via de website van PB. Lierderholthuis, geloofsgemeenschap en de vieringen van Lierderholthuis te vinden.

Kerkepad in uw digitale brievenbus!
In de komende weken zullen we proberen ons nummer van Kerkepad
zo te digitaliseren dat u die via uw emal kunt ontvangen en lezen.
Palmtakken.
Omdat de vieringen op Palmzondag niet door kunnen gaan, zullen in de dagen ervoor palmtakjes worden gewijd. Op zondag 5 april staan in het kerkportaal palmtakjes om mee te nemen.

Welkom dank je wel.

Er hebben zich 2 mensen bereid gevonden om de werkgroep van de lectoren te versterken. Zij assisteren bij de lezingen in de vieringen. Gerard Vilsterman en zijn dochter Marijke Fokkert zullen deze taak op zich nemen. Van harte welkom en heel veel succes. Zijn er nog meer mensen die dit ook wel willen, zij kunnen dit kenbaar maken bij Annie v.d. Vegte. Tel. 0570 521627.

Onlangs is de werkgroep woord en communieviering, na lang zoeken, versterkt met Linda Peters. Ondertussen heeft Linda haar vuurdoop gehaald. Heel veel plezier.

Priesterkoor.

In onze kerk ligt het verhoogde priesterkoor 4 treden boven de kerkvloer. Gezien de hogere leeftijd van de voorgangers –  koorleden en kosters is de toegang tot het priesterkoor nu op veiligheid aangepast. Er zijn 2 zwart stalen leuningen geplaatst die nu extra steun bieden. De staanders van de leuning zijn in de stenen traptreden vast gezet. .

Maarit t 2020

Kerkdienstgemist.nl

In Ommen is vrijdag 20 maart een nieuwe installatie geinstalleerd waarmee het mogelijk wordt gemaakt de Eucharistievieringen en ook andere vieringen vanuit de thuissituatie mee te kunnen vieren.
De account hiervoor is vandaag vanuit de St.Brigittakerk
Het live volgen kan door in te loggen op kerkdienstgemist.nl m.b.v. uw, computer, laptop of tablet en in een gratis app voor iOS of Android op uw telefoon. Ga dan naar Overijssel en zoek naar de kerk in Ommen. Wij zijn nog drukdoende de agenda te vullen etc. maar voorlopig is dit een service voor onze geloofsgemeenschappen.

Aangepaste corona maatregels.

In reactie op de aangescherpte maatregelen van de overheid tegen de verspreiding van het coronavirus op 23 maart, hebben de Nederlandse bisschoppen aanvullende maatregelen getroffen. Alle publieke liturgievieringen, ook die in kleine kring door de week, worden voor de gehele Paastijd, tot en met Pinksteren (op 31 mei) afgelast. Kerken kunnen wel open blijven voor individuele bezoekers die komen voor gebed of om een kaars aan te steken en/of een gave voor de voedselbank te brengen.
Op de website van het Aartsbisdom Utrecht vindt u meer informatie over deze jongste maatregelen van de Nederlandse bisschoppen:
https://www.aartsbisdom.nl/alle-publieke-vieringen-afgelast-tot-en-met-pinksteren/

Klokken van Hoop en Troost.

Als teken van betrokkenheid, hoop en troost in deze onzekere Corona tijd luiden we nu ook de kerkklokken op woensdag 18  maart  van 19.00 uur tot 19.15 uur.

Communiqué omtrent Corona-virus (Covid-19)

Beste medeparochianen,

Zoals u wellicht via onze parochiewebsite of die van het aartsbisdom of de kerkprovincie ondertussen hebt vernomen, hebben de Nederlandse bisschoppen het pijnlijke besluit genomen om de liturgische vieringen binnen de hele Nederlandse Kerk op te schorten. Als pastoraal team en bestuur hebben wij daarom overleg gehad en besproken wat dit concreet voor onze Emmanuelparochie zal betekenen.
Via dit communiqué willen wij u allen op de hoogte stellen van de volgende maatregelen:

  • ALLE liturgische vieringen komen te vervallen. Dit geldt voor de vieringen in het weekend alsmede de vieringen door de week.
  • ALLE catecheses, vergaderingen, koorrepetities, koffiedrinkmomenten, samenkomsten van werkgroepen, etc., komen te vervallen.
  • ALLE buitenkerkelijke activiteiten en bijeenkomsten die in de kerkruimte of het parochiecentrum plaatsvinden, te denken valt aan gymlessen, taalcursussen, etc., komen te vervallen.
    Voor uitvaarten (begrafenis/crematie) geldt het volgende:
  • ALLE uitvaarten zullen gebedsvieringen zijn, zonder uitreiking van de heilige communie.
  • Er zal géén koor aanwezig zijn.
  • Er mogen maximaal 100 personen aanwezig zijn.

Deze maatregelen gelden op zijn minst tot en met 31 maart a.s.
Omdat er géén Eucharistievieringen, Woord- & Communievieringen, etc. zullen worden gehouden, wordt u allen aangespoord om in de thuissituatie met elkaar gebedsmomenten in te richten, te denken valt aan het Rozenkransgebed of het Getijdengebed. Omdat u niet aanwezig zult kunnen zijn bij een kerkelijke viering, wordt u gewezen op de mogelijkheid om thuis op zondag de Eucharistie op televisie te volgen, via KRO-NCRV, vanaf 10.00 uur op NPO 2. Verder zendt Radio Maria iedere ochtend en avond een Eucharistieviering uit om 9.00 uur en 19.00 uur. Ten slotte vragen de bisschoppen ons als gelovigen om onderstaand gebed te bidden:

God, toevlucht in onze nood,
kracht in onze vertwijfeling en angst,
Vertroosting in ziekte en lijden.
Wees ons, uw volk, nabij en genadig
Nu wij allen de gevolgen ondervinden
Van het uitgebroken corona-virus.
Wees een Beschermer voor hen
Die dit virus hebben opgelopen,
Wij bidden voor hen om hoop en genezing.
Wij bidden voor hen die aan de gevolgen van dit virus
Zijn overleden, dat zij bij U geborgen mogen zijn.
Wij bidden voor allen die werkzaam zijn
In de gezondheidszorg en het openbaar bestuur,
Dat zij uw nabijheid en zegen mogen ervaren in hun werk
Ten dienste van heel de samenleving.
Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is voor ieder van ons
En dat Gij met ons zijt nu wij de kwetsbaarheid van ons
Bestaan ervaren.
Versterk ons geloof en onze hoop
Zodat wij ons altijd zonder aarzelen overgeven
Aan uw vaderlijke voorzienigheid.
Door Christus onze Heer.
Amen.
Hopend u op dit moment voldoende te hebben geïnformeerd.
Voor actuele informatie houdt de parochiewebsite in de gaten op:
www.emmanuelparochie.nl
Namens het pastoraal team en het parochiebestuur wens ik u alle goeds en Gods rijkste zegen toe.
Pastoor André Monninkhof

De kruisweg als spiegel.

De 14 kruiswegstaties in de St. Nicolaaskerk van Lierderholthuis hangen naar een ingrijpende restauratie sinds februari 2016 weer in de kerk. Al enkele jaren is erop Goede Vrijdag geen kruisweg in Lierderholthuis. Hierom heeft de pastoraatsgroep en Pastor Gerard Noordink besloten dit jaar in de veertigdagentijd extra aandacht aan de kruiswegstaties te besteden. Op de eerste zondag van de vasten ( zondag 1 maart) is tijdens de preek de lijdensweg vertaald naar deze tijd. Kijkend naar diverse kruiswegstaties zien we het Maatschappelijk lijden de verdrukking en arrestaties van mensen omdat ze voor hun eigen mening uitkomen. Persoonlijk lijden door ongewild verlies van werk of gezondheid. Door het toenemen van protocollen en bureaucratie vallen mensen soms tussen wal en schip. Gelukkig zijn er dan hulpverleners die je weer hoop en inzicht kunnen geven waardoor het lijden draaglijker wordt. Het was goed om deze 1e advent zondag stil te staan bij de kruisweg waarbij je kunt nadenken op wat deze lijdensweg voor jou beteken

Geen zondagsvieringen in de St. Nicolaas kerk tot 31 maart.

De Bisschoppen komen met aangescherpte maatregelen in verband met het coronavirus
In verband met de laatste ontwikkelingen rondom het Coronavirus (COVID-19), scherpen de bisschoppen in Nederland de al eerder getroffen maatregelen aan. Alle publieke liturgische vieringen op zaterdagavonden en zondagen worden tot 31 maart afgelast. Hiermee sluiten de bisschoppen aan bij het recente advies van de overheid en het RIVM. Ook vragen de bisschoppen om kerken waar mogelijk open te stellen en zo mensen de gelegenheid te bieden voor persoonlijk gebed.
Wanneer er in beperkte kring wel een viering is, bijvoorbeeld bij een doop of een uitvaart, zal de celebrant volgens strikte richtlijnen handelen. Alle parochies ontvangen via het eigen bisdom deze richtlijnen voor het vieren van de mis in kleine kring en het bedienen van de overige sacramenten. Deze richtlijnen zijn er om verspreiding van het coronavirus te voorkomen en om tegelijkertijd het pastorale werk toch zo goed mogelijk doorgang te laten vinden. Zo wordt bij contact met ouderen en zieken gevraagd altijd in overleg met bijvoorbeeld een zorginstelling of ziekenhuis te handelen en de richtlijnen tegen corona daar te volgen.

januari 2020

Rondleiding Dominicanenklooster.

Zaterdagmiddag 18 januari zijn we met een groep parochianen vanuit Lierderholthuis naar het Dominicanenklooster in de binnenstad van Zwolle vertrokken. In de (stilte) binnentuin, ontworpen en aangelegd door de Zwolse tuinarchitect Harry Pierik staan mooie tulpenbomen. In deze kloostertuin zijn menig bruidsfoto’s genomen. De kogelgaten in de muur zijn nog de herinnering aan de Tweede wereldoorlog. De rondleider gaf, in het Audiotorium uitleg over de geschiedenis van de Dominicanen en één van zijn volgelingen Thomas van Aquino. Dominicanen behoren tot de orde van de Predikers. Het zijn tolerante paters. Iedereen is welkom ongeacht je geloofsovertuiging, leefwijze, liefdesvoorkeuren. In de kerk vervolgde we de rondleiding op het koorgedeelte. Het mozaïek in de vloer en de brand geschilderde ramen en de verschillende symbolen in de kerk werden uitgelegd.
Na de koffie met een Zwollenaartje werden we ontvangen door pater Jan Laan in de huiskamer van de paters. Jan is op een van onze parochieavonden een keer wezen vertellen over de Dominicanen. Op dit moment wonen er nog 4 paters, in het klooster. Pater Jan vertelde vol trots dat hij elke thuiswedstrijd PEC een parochiaan meeneemt naar de wedstrijd. Maar ook hoe hij in het clubblad van PEC Zwolle stond, waarin hij de verbinding toelicht tussen voetbal en religie. De kloosterbaby met haar moeder van 11 maanden kwam ook even om het hoekje kijken. We werden door Harry van Dijk, onze koster, technische dienst medewerker van het klooster rondgeleid over de zolder, het balkon welke uitzicht geeft in de kerk. Maar ook door de kelders waar we van Harry uitleg kregen over het technische gedeelte van het klooster. Tijdens deze rondleiding werden we nog onverwachts uitgenodigd in de bierbrouwerij. Zij gaven ons uitleg over hun brouwproces.

december 2019

Deurcollecte

De geluidsinstallatie van de kerk was door veroudering aan vervanging toe.Daarom is door de locatie raad besloten de gehele geluidsinstallatie eind oktober te vernieuwen. Het was wel een investering van € 7000.- Wij horen nu positieve geluiden over de verstaanbaarheid van de voorgangers. Dit jaar is de deur collecte tijdens de kersdagen is bestemd voor de bijdrage in de kosten van de geluidsinstallatie.

Rondleiding Dominicanenklooster (eenmalig ook achter de schermen)
De pastoraatsgroep uit Lierderholthuis is op het idee gekomen om op zaterdagmiddag 18 januari een rondleiding te organiseren In het Dominicanenklooster en Dominicanenkerk, in de Assendorp te Zwolle. Wat is er allemaal te zien in dit imposante, neogotische klooster en het prachtige neogotische gebouw te bekijken? De rondleider neemt ons graag mee! Na, van de koffie met wat lekkers genoten te hebben, zal onze koster, Harrie van Dijk, ons rondleiden door de ondergrondse gangen en andere plaatsen, waar hij zijn werkzaamheden in het klooster ten uitvoer brengt. Wellicht gaan we ook nog één of meerdere van de paters ontmoeten, die nu nog in dit klooster wonen.
We vertrekken gezamenlijk vanaf de Sint Nicolaas kerk in Lierderholthuis om 13.00 uur
Kosten zijn ongeveer € 10,00 per persoon.
Helaas zijn er een beperkt aantal plaatsen om deel te nemen aan deze rondleiding, dus geef u snel op bij leo.annuska@hotmail.com of per telefoon 06-40654784

Kinderadvent viering
De ST. Nicolaasschool is een katholieke school en zij willen dit in de toekomst ook blijven Dit betekent dat wij aandacht hebben voor de verhalen uit de Bijbel en de katholieke traditie. Dit zal anders dan voorheen allemaal onder schooltijd gebeuren. Daarom is er nu op woensdag 18 december om 11.30 uur in de kerk een kinderviering rondom de vierde Adventsweek en kerst. Voorganger is pastor Gerard Noordink. Alle kinderen van de school worden bij deze viering betrokken. Alle belangstellenden zijn van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn bij deze viering.