Geloofsgemeenschap St. Nicolaas Lierderholthuis

Geloofsgemeenschap Sint Nicolaas Lierderholthuis

Meldpunt: Thea Geerlink Paalweg 45, 8141RT Heino. Tel. 0572-391386
Mailadres: thea-geerlink.1@kpn.nl
Secretariaat: Bert Lenferink Tel.06-21270305

Mailadres: lenferinkbert95@gmail.com

oktober 2020.

Deurcollecte 

Zondag 18 oktober is om 9.00 uur een Caritasviering. Na deze viering is er een deurcollecte waarvan de opbrengst is bestemd voor de caritas van Lierderholthuis en komt ten goede aan de bezoekgroep Lierderholthuis. Na afloop  wordt u door de bezoekgroep een  kleine attentie aangeboden.

Corona.

In de afgelopen week is het aantal corona besmettingen, ook in ons gebied, schrikbarend opgelopen. Naar aanleiding van het overleg, dat de gezamenlijke kerken hierover hebben gevoerd met minister Grapperhaus, sluiten we ons als Emmanuelparochie aan bij de oproep van onze Bisschoppen tot het treffen van nadere voorzorgen om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen.

Concreet betekent dit het volgende:

 1. Vanaf maandag 12 oktober zullen er in onze parochiekerken bij een viering niet meer dan 30 gelovigen kunnen zijn, exclusief bedienaren
 2. Er geldt een dringend advies dat aanwezigen een mondkapje dragen, dat bij voorkeur alleen tijdens het ontvangen van de Heilige Communie wordt afgedaan

En verder: wat al gold en uitdrukkelijk blijft gelden:

 • Zang vindt alleen plaats door een cantor of enkele zangers. Dit geldt ook voor de zang door kinderen
 • Samenzang is niet toegestaan

Ook de andere voorzorgen, zoals:

 • Niet naar de kerk komen in geval van gezondheidsklachten
 • Het ontsmetten van de handen
 • De onderlinge afstand van anderhalve meter
 • Het volgen van de aangegeven looprichtingen  Blijven natuurlijk onverkort van kracht.

Aan de locaties vragen we:

 • Zelf een regeling te treffen voor de manier, waarop het aantal aanwezigen per viering wordt beperkt tot 30 personen
 • Per viering een presentielijst bij te houden van de aanwezigen.

We vragen uw begrip voor deze maatregelen.

Tot slot vragen we U te blijven bidden voor de slachtoffers van het coronavirus en hun familie, in Nederland en wereldwijd; en ook voor de werkers in de gezondheidszorg, dat God hen veel moed en kracht geeft en dat zij niet zelf besmet worden bij de zorg voor mensen die het coronavirus hebben opgelopen. Pas goed op U zelf en op elkaar. En blijf gezond ! Dat God ons allen mag zegenen en behoeden.

Parochiebestuur, pastoraal team, locatieraden en pastoraatsgroepen in onze Emmanuelparochie

 Allerheiligen en Allerzielen.

Op zondag 1 november vieren wij om 9.00 uur tijdens de woord en communieviering ook Allerheiligen en Allerzielen. We gedenken dan alle mensen van wie wij sinds 2 november 2019 vanuit onze geloofsgemeenschap afscheid hebben genomen. Hun namen worden in de viering genoemd en er wordt een kaars voor hen ontstoken. Alle nabestaanden zijn persoonlijk uitgenodigd. Maar we zullen ook alle andere overledenen gedenken. Na de viering brengen we een bezoek aan het parochiekerkhof. Helaas kunnen wij in verband met de RIVM maatregelen elkaar na de viering niet ontmoeten om gezamenlijk koffie te drinken.

Dank je wel.

Op 16 september heeft Johan Hilgenkamp tijdens de bijeenkomst afscheid genomen van de bezoekgroep Lierderholthuis. Pastor Noordink bedankte Johan voor zijn trouwe inzet. Johan heeft zich sinds 2013 ingezet voor de werkgroep en was een punctueel beheerder van de kas en een graag geziene gast bij een parochiaan, die om wat voor reden ook, een bezoekje van de werkgroep kon verwachten. Ook bezocht Johan de bijeenkomsten van de gezamenlijke Caritas Instelling van de Emmanuel parochie. Johan kreeg een prachtig boeket namens de werkgroep aangeboden. Thea Geerlink meldde zich tijdens de vergadering en bood namens de locatieraad en de pastoraatsgroep Johan een diner bon aan. Thea en ook Noordink prezen Johan voor het vele mooie werk wat hij de afgelopen jaren aan uitvoering en onderhoud aan het kerkgebouw en het kerkhof heeft besteed. Hier werd vooral de aandacht gericht op, hoe Johan met zijn vakmansoog en vakmanschap de projecten aanpakte. Alles moest in steil en zo origineel mogelijk en passend bij het gebouw. Ook was het de laatste keer dat Gerard Noordink aanwezig was tijdens de bijeenkomst. Hij heeft in 1999 de Bezoekgroep Lierderholthuis opgericht en gestalte gegeven. Hij heeft veel goede ideeën ingebracht en samen met de Bezoekgroep uitgevoerd. Gerard was altijd in voor een goede mop of gein wat de gezelligheid ten goede kwam. Van hem hebben we in groter verband op 27 september afscheid genomen. De bezoekgroep en ook de gemeenschap zullen de inbreng van Gerard en Johan missen maar wensen hen alle goeds toe.

Gerard en Johan, namens de Bezoekgroep Lierderholthuis veel dank voor jullie inzet.

Bezoekersgroep Lierderholthuis

Communie- uitreiking.

Het pastoraal team heeft besloten, dat met ingang van het weekend van 3 en 4 oktober nu ook tijdens een gebedsviering door een pastoraal werker de communie mag worden uitgereikt. Dit kan echter niet op de gebruikelijke manier. De communie wordt nu uitgereikt met behulp van een hoestscherm en met een liturgisch pincet. De looproute hiervoor wordt in de kerk uit gelegd.

september 2020

Pastor Gerard Noordink bedankt.

Zondag 20 september ging Gerard voor de laatste keer voor in onze kerk. Daarom stonden er die ochtend om 9.00 uur 7 misdienaars achter in de kerk klaar, om samen met Pastor Gerard Noordink in optocht de kerk binnen te lopen. Aan het eind van de viering werd Gerard toegesproken door Wim Logtenberg.

Gerard is geboren op het katholieke platte land van Haaksbergen. Na het kleine seminarie in Apeldoorn is hij theologie gaan studeren aan de universiteit in Utrecht. Omdat Gerard met Cor was getrouwd kon hij naar zijn studie niet tot priester worden gewijd. Een van de regels in de Roons Katholieke kerk is, dat geestelijken ongehuwd blijven en het leven aan God te wijden.

Op 1 augustus 1980 begon zijn eerste pastorale functie in Twello, Bussloo en de Vecht. Hier verkondigt hij als pastoraal werker het woord van God vol overgave. Daarna begon hij in 1986 als geestelijk verzorger in St. Fransiscushof in Raalte. Wanneer Gerard over deze periode praat, valt op dat hij beschikt over een groot organisatie talent. Ook deed hij hier veel ervaring op in de individuele begeleiding. In 1997 volgde Gerard Pastor Kees Mijnhout op die het wat kalmer aan wilde doen. Nadat Kees Mijnhout de pastorie in Heino had verlaten betrokken Gerard en Cor de pastorie. Cor verricht hier dan vele hand en span diensten. Gerard gaat in de parochies Heino en Lierderholthuis aan het werk. Hij maakt kennis met de parochianen van Lierderholthuis en ontdekt hierbij dan dat de dorpsbewoners elkaar vaak stilzwijgend helpen, het een hechte gemeenschap is, het is er gemoedelijk en iedereen kan hier zichzelf zijn. Er wordt nog steeds door de locatieraad- pastoraatsgroep en de bezoekersgroep thuis aan de keukentafel vergaderd. Vanaf de wieg tot het graf heeft Gerard vele parochianen in Lierderholthuis de sacramenten gegeven en `hen een helpende hand geboden.

Tijdens de viering kijkt hij even door de kerk en met een paar pretlichtjes in de ogen begint hij aan de preek. Dat hij de kerkgangers niet alleen van naam en gezicht kent is dan tijdens de preek ook goed te horen. Af en toe zwaait hij met zijn handden om ons te wijzen naar de afbeeldingen op het glas en loodramen, kruiswegstaties of de misdienaars. Met wijwater tijdens een palmpaasviering wordt niet zuinig omgegaan. Zwierig en rijkelijk besprenkelt hij het wijwater over de kerkgangers. De preek wordt altijd met de woorden het zij zo afgesloten.

Gerard maakt altijd een ontspannen indruk. Praat makkelijk maar soms een beetje te snel. Hij doet gedreven zijn werk ook al heeft hij zich niet altijd vrij gevoeld te verkondigen wat zijn hart beweegt.

Een van de grootste verandering die in de 23 jaar plaats vond was de samenvoeging in 2011 van de 11 parochies in Noord-Oost Salland tot Emmanuel parochie. Als teamleider van het pastoresteam heeft Gerard een grote bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de Emmanuelparochie

Ook is hij een kei in het organiseren van activiteiten om zo de parochianen kennis te laten maken met nieuwe inzichten omdat kennis en levenservaring niet ophouden bij de grens van de kerk. Vol enthousiasme betrekt hij vele mensen erbij om ieder jaar weer twee winterprogramma boekjes te maken. Tijdens verschillende activiteiten bijv. een excursie, lezingen, film of kustzinnige avonden kunnen we ook van elkaars levenservaringen leren. Deze activiteiten staan in de brochures Inzicht – Uitzicht en ontmoeting & inspiratie.

Zijn levensmotto is; Als er een reden is on iets te vieren, doe het dan want je weet het maar nooit over een week kan alles zo maar anders zijn aldus Gerard. Een van de feestjes was het 150 jarig bestaan van het kerkgebouw in 2013. Dit feest bestond uit meerdere dagen en activiteiten met o.a. een feestelijke viering, ouderenochtend. Koren dag, wandeltocht over oude kerkpaden en voor de liefhebbers tokkelen vanaf de kerktoren. En 43 parochianen zijn 5 dagen naar Rome geweest.

En nu gaat Gerard met pension en Cor stopt met haar werk.

Gerard 23 jaar stond voor jou het geluk van anderen steeds centraal. Dit deed je met open geest en handen. Neem nu de tijd om samen met Cor te genieten.

Als kleine blijk van waardering voor alles wat je voor ons betekend hebt willen wij jou namens de H. Nicolaaslocatie een beeld aanbieden. Dit beeld staat symbool voor de samenwerking waarin wij als geloofsgemeenschap elkaar onderling versterken en aanvullen. Cor kreeg een bos bloemen als dank voor het vele werk achter de schermen.

Alle misdienaars overhandigden Gerard een kleine attentie met een dank je wel woord. Buiten stonden de koren Together en het gemengd koor klaar om voor Gerard het uitzwaailied te zingen. Als afsluiting hield muziekvereniging Salland haar koffieconcert.

Gerard Bedankt

MIVA Deurcollecte.

De deurcollecte van 30 augustus voor de MIVA (Missie verkeersmiddelen aktie) is dit jaar

bestemd voor medische zorg voor Rohingya vluchtelingen in Bangladesh.

De collecte heeft € 70.- opgebracht.

Hartelijk dank hiervoor.

Afronding project Klokkenstoel

Voor 3 jaar geleden zijn we begonnen met het onderhouds project restauratie klokkenstoel. Verschillende onderdelen zijn aangepakt.

-Er is een valbeveiliging aangebracht aan de trap naar de toren.

-De loopbrug boven in de kerk over de gewelven is vervangen.

– De galmborden en de oplegging zijn vernieuwd.

– Als laatste zijn door een specialistisch bedrijf de door houtrot aangetaste balkkoppen onder

de klokkenstoel gerepareerd.

Nu het project afgerond is hebben wij van het Prins Bernhard Cultuurfonds Overijssel een bijdrage van € 2500.- ontvangen. Mede door de grote inzet en betrokkenheid van veel vrijwilligers hebben wij de kosten laag kunnen houden.

Hartelijk dank hiervoor.

Locatieraad H. Nicolaas Lierderholthuis

Uitzwaaiviering van Pastor Gerard Noordink.

De Locatie raad en de Pastoraatsgroep willen de viering, waarin Gerard voor de laatste keer voorgaat, niet zo maar voorbij laten gaan. Op zondag 20 september is er om 9.00 uur in Lierderholthuis een passende viering. Na de viering zwaaien we Gerard muzikaal uit. We hadden hem graag een afscheid gegund met veel mensen erbij. Gerard had zich dit vorig jaar ook zo voor gesteld. Door de huidige corona regels is dit helaas niet mogelijk. Om teleurstelling te voorkomen is het daarom noodzakelijk om U aan te melden, voor de viering van zondag 20 september.

Koffieconcert Muziekvereniging Salland.

Gelukkig heeft Muziekvereniging Salland vlak voor de zomervakantie haar repetities weer kunnen hervatten. Ondanks dat wij door de coronamaatregelen ook aanpassingen hebben moeten doorvoeren, laten wij graag onze muzikale klanken weer aan u horen.

Daarom zullen wij op zondag 20 september a.s. onder leiding van onze dirigent Arjan Eek en instructeur Michel Schreuder een koffieconcert verzorgen. Wij ontmoeten u graag rond de klok van 10.30 uur op het Dorpsplein in Lierderholthuis.

Tot dan !

Muziekvereniging Salland

Mocht het slecht weer zijn, dan kan het helaas geen doorgang vinden.

Communie- uitreiking mag weer.

Voor het eerst sinds de coronacrisis mag er vanaf zondag 6 september tijdens een eucharistie viering weer de communie uitgereikt worden. Dit kan echt niet op de gebruikelijke manier. De communie wordt nu uitgereikt met behulp van een hoestscherm en met een liturgisch pincet. Door het beleid van het bisdom, is er nog geen zicht op wanneer de gebedsvieringen weer vervangen worden door woord en communievieringen. Helaas moeten we in Lierderholthuis nog even geduld hebben. De eerste volgende eucharistieviering is op zondag 4 okt.

 Uitzwaaiviering van Pastor Gerard Noordink.

Gerard heeft veel betekend voor onze geloofsgemeenschap. Hij heeft voor alle parochianen een oplettend oog en vooral een open, luisterend oor gehad. Nu hij met pensioen gaat nemen we in Lierderholthuis op zondag 20 september om 9.00 uur met een passende viering afscheid van Gerard. Omdat de zitplaatsen beperk zijn is het noodzakelijk om zich vrijdag 18 september aan te melden voor deze viering. Vol is Vol.

Augustus 2020

Extra kerkdeurcollecte voor Beiroet.

Libanon werd dinsdag 4 augustus getroffen door een verwoestende explosie in de haven van Beiroet. De Nederlandse bisschoppen hebben daarom een oproep gedaan om op zondag 17 augustus een extra deurcollecte te houden. De deurcollecte heeft in onze kerk € 50,00 opgebracht. Dank voor u gave.

Gerard Noordink veertig jaar pastor in Salland en Vechtdal: feest en afscheid in september

Gerard Noordink is veertig jaar actief als pastor in de rooms-katholieke kerk. Vanwege de vakantietijd is daar zaterdag 1 augustus  op sobere wijze bij stilgestaan. Op zondagmorgen 20 september staan wij tijdens een feestelijke viering stil bij het 40 jarig jubileum en nemen we in Lierderholthuis afscheid van Gerard.

De in 1954 in het overwegend katholieke Haaksbergen geboren Noordink ging na de lagere school naar het seminarie in Apeldoorn, om daarna theologie te studeren aan de universiteit van Utrecht. Maar nadat hij in 1979 niet koos voor het celibaat en trouwde met zijn geliefde Cor, kon hij geen priester meer worden.

Op 1 augustus 1980 werd hij aangesteld als pastoraal werker in de parochie Twello. Ook werd hij geestelijk verzorger op de Franciscushof in Raalte (tegenwoordig Dimence). In 1996 werd hij benoemd tot pastor in Heino, waar hij een jaar later samen met zijn vrouw in de pastorie kon gaan wonen. Ook de parochie Lierderholthuis kreeg hij onder zijn hoede.

Grote bijdrage

Rond de eeuwwisseling speelde hij een belangrijke rol in de vorming van de Emmanuelparochie. , Als profielhouder gemeenschapsopbouw heeft hij een grote bijdrage geleverd aan de opbouw, verdere ontwikkeling en toekomst van onze Emmanuelparochie en haar elf geloofsgemeenschappen in Noordoost-Salland, steekt pastoor André Monninkhof de loftrompet.

,Hiervoor zijn wij hem als pastoraal team, parochiebestuur en geloofsgemeenschappen veel dank verschuldigd. Wij feliciteren Gerard dan ook van harte met zijn veertigjarig ambtsjubileum. In deze felicitaties willen we ook zijn vrouw Cor betrekken, en allen die hem lief zijn. Zij hebben zijn pastorale werk mede gedragen. Zonder hen had Gerard niet kunnen doen, wat hij in veertig jaar voor velen heeft mogen betekenen.

Jubileum en afscheid

Op zondagmorgen 27 september wordt deze mijlpaal gevierd, de feestelijke eucharistieviering in de katholieke kerk in Heino staat gepland voor 11.00 uur. Dan neemt de parochie meteen ook afscheid van pastor Noordink, die met pensioen gaat. De sleutel van de Heinose pastorie overhandigt hij rond die tijd aan Hans de Vries, die begin dit jaar is gepresenteerd als nieuwe priester voor de Emmanuelparochie.

Juli 2020

Verklaring naar aanleiding van berichten over kerksluitingen in Raalte en omgeving.

Het bericht over de kerksluiting van de parochie Heilig Kruis heeft ook in onze Emmanuelparochie de nodige reacties en vragen opgeroepen. Daarom heeft Pastor André Monninkhof in goed overleg met de aanwezige pastores en medebestuursleden van onze parochie een verklaring gemaakt en deze is op zondagochtend 19 juli afgelezen in onze kerk.

Zoals U wel zult hebben gehoord of gelezen, is een paar dagen geleden, bekend gemaakt, dat in de parochie Heilig Kruis (Raalte en omgeving) tussen nu en 2025 de meeste rooms katholieke kerken zullen worden gesloten. Het voornemen is, dat in de parochie Heilig Kruis vanaf 2025 alle kerkelijke vieringen zullen plaatsvinden in één kerk, de Basiliek van de Heilige Kruisverheffing in Raalte. Voor alle betrokkenen is dit een ingrijpend besluit. We wensen het pastoraal team, het parochiebestuur en alle geloofsgemeenschappen in de parochie Heilig Kruis heel veel sterkte en wijsheid in dit proces van herschikking van kerken op weg naar 2025.

Aan ons als pastoraal team en parochiebestuur van onze Emmanuelparochie is de vraag gesteld, wat dit betekent voor de kerken van onze parochie. In antwoord op deze vraag laten wij als pastoraal team en parochiebestuur van onze Emmanuelparochie bij deze aan U als onze parochianen weten, dat er op dit moment geen plannen zijn om over te gaan tot het sluiten van kerken in onze parochie. “Garanties voor de eeuwigheid” kunnen wij U uiteraard niet geven. Maar op dit moment zijn in onze Emmanuelparochie kerksluitingen niet aan de orde. Met dit antwoord, hopen wij U als parochianen duidelijkheid te hebben gegeven over de stand van zaken met betrekking tot onze parochiekerken.

Wij danken U hartelijk voor Uw betrokkenheid en steun, en wensen U Gods rijkste zegen, een goede zomer en een fijne vakantie.

Pastoraal team en parochiebestuur Emmanuelparochie

Corona wat doe je ons aan.

Het is zo totaal “onverwachts”. Wie heeft dit ooit gedacht dat dit ons zal overkomen. We maken door deze corona allemaal dezelfde ingrijpende gebeurtenissen mee. Een tijd om dichter bij elkaar te komen in onze gedachten, en het hoe er mee om te gaan in het dagelijks leven. De afgelopen weken hebben we in het kerkepad al kunnen lezen hoe parochianen deze periode ervaren. Dit keer deelt Thea Geerlink haar verhaal met ons.

Niet fijn.

De verspreiding van de infectieziekte COVID-19 wordt sinds 11 maart 2020 als pandemie erkend. Door het invoeren van de lockdown en de daar bijbehorende maatregelen zijn we onze dagelijkse routines en structuur grotendeels kwijt: we brengen de kinderen niet naar school, het hele verenigingsleven ligt stil en we bezoeken het café en de kerk niet meer. Het wordt onnatuurlijk stil in Lierderholthuis. Maar op de boerderijen en op het land gaan de werkzaamheden door. Ook zij die werken in de bouw of winkel of een vitaal beroep hebben, gaan naar hun werk. Bij wie thuiswerken tot de mogelijkheden behoren blijven thuis. De Sint Nicolaasschool heeft in sneltreinvaart onderwijs op afstand vormgegeven. Om te zorgen dat zoveel mogelijk werk in de kerk gewoon kan doorgaan, vergaderen we nu digitaal en volgen de vieringen via beeldscherm. Huis is nu ook school en ook werk. Dat is heel gek. Soms zijn we een beetje onzeker of bang. Bang om ziek te worden of onze baan kwijt te raken. We hebben geen controle over de crisis, dus zoeken we naar andere manieren om grip te krijgen op het leven bijvoorbeeld door het huis en de tuin grondig op te ruimen. Dat geeft ook nog eens voldoening.

Vanaf mei klimt het dorp steeds verder uit de lockdown, wel met alle maatregelen die daar bij horen. Anderhalve meter afstand, het blijft onnatuurlijk. Het vooraf aanmelden is onwennig. Voortdurend je handen ontsmetten, je komt het overal tegen en toch…

De schooldeuren gaan weer open. Hierdoor werd het mogelijk om op school afscheid van juffrouw Anne Marie Klein Koerkamp, van groep 8 en van pastor Gerard Noordink te nemen. Door een uitslaande brand wordt café de Olde Wettering geheel verwoest. Een aantal maandagavonden klonk er swingende muziek op de tennisbaan en werd enthousiast gedanst. En geheel vrijwillig werd door leden van sportvereniging Lierderholthuis € 310,00 bij elkaar gedanst voor het onderhoud van het multifunctionele veld. Op de donderdagavonden horen we in het Dorpshuis weer de blaasinstrumenten van muziekvereniging Salland en het stevige slagwerk van de drumband, zij hebben de repetities weer op gepakt. Alle feestgangers van het dorp kregen via een app van de feestcommissie een bericht waarin stond: helaas kun je dit jaar niet naar het feestweekend komen maar niet getreurd want nu komt het feest naar jullie toe. Daarom kwam de feestcommissie op zaterdag 4 juli op verschillende plekken in het dorp en het buitengebied langs om 3 dagen kermis in een half uur te vieren. Op zondagochtend horen we om 8.30 uur de kerkklokken luiden omdat er weer een viering mag plaats vinden. Vele parochianen hebben hier naar uit gekeken. Enkelen hiervan zijn nog wat terughoudend om naar de kerk te komen. Zij durven het nog niet aan omdat ze bij de risico groep horen en ook omdat er nu nog geen communie uitreiking is. Vele parochianen hebben mooie ervaringen op gedaan met livestream. Maar er gaat niets boven het elkaar zien en samen gewoon weer kunnen vieren in de kerk. Zo zie je maar weer wanneer je na mogelijkheden gaat zoeken en initiatieven neemt dan brengt de corona crisis ook goede dingen met zich mee. En blijven de bewoners in het dorp sociaal en emotioneel met elkaar verbonden.

Thea Geerlink.

 

Wederopbouw café.

Een maand geleden brandde in Lierderholthuis het Café af. Er bleef een puinhoop achter. Gelukkig is de gemeenschap zo vitaal en sterk dat er al volop gewerkt wordt aan Het Dorpshuis Lierderholthuis 3.0. Te beginnen met de sloopploeg, die al flink opgeschoten is. De stichting Dorpshuis Lierderholthuis heeft een werkgroep de opdracht gegeven om een nieuw gebouw te ontwikkelen. Een paar weken geleden is er onder de bewoners geënquêteerd. De respons heeft de werkgroep meegenomen in het plan om tot een nieuwe horecafunctie te komen. De volgende uitgangspunten zijn leidend:

 • De nieuwbouw vormt een mooi beeld voor het centrum van het dorp
 • De nieuwbouw moet de financiële positie van de MFA versterken.
 • De nieuwbouw moet een huiskamer worden voor alle inwoners van Lierderholthuis.
 • De nieuwbouw moet duurzaam zijn in energie- en functiegebruik
 • Gasten van buiten Lierderholthuis moeten zich er welkom voelen

Op dit moment is er een programma van eisen naar enkele architecten gestuurd. Op 9 september willen we graag de inwoners informeren over de voortgang van het Dorpshuis 3.0. U krijgt nog een uitnodiging in augustus. Op deze avond informeren wij u verder over het gebouw en de exploitatiemodellen.

In de werkgroep zitten: Margreet Bosch, Debby Steevensz, Miranda Thalen, Hans Middelkamp, Bertwin Elshof, Simon de Jong, René Nijmeijer en Walter Liebregts.Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met Walter Liebregts 06-53342016 of per mail: dorpshuis@lierderholthuis.com

Kerkepad

Omdat het nu vakantietijd is zijn de bezorgers van het kerkepad  nu ook met vakantie. Daarom wordt  woensdag 8 juli   het Kerkepad niet bij u thuis bezorgd. De parochiebladeren liggen dan achter in de kerk en in de bus, om mee te nemen naar huis.

Vanaf zondag 5 juli beginnen we opnieuw met de zondagsvieringen.

Zomaar op zondagochtend de kerk in lopen om de viering van 9.00 uur bij te wonen is er voorlopig nog niet bij. Wel kunnen we vanaf zondag 5 juli, met inachtneming van onderstaande richtlijnen, weer iedere zondag samen komen in de kerk. Deze maatregelingen zijn nodig om te voorkomen dat het coronavirus zich onder kerkgangers gaat verspreiden. De richtlijnen hebben te maken met gepaste afstand, hygiëne en deurbeleid.

 Richtlijnen.

1: Bij verkoudheid, benauwdheid of koorts, blijf thuis.

2: Het is verplicht om je iedere week aan te melden per telefoon voor de zondagmorgenviering. Dit kan op vrijdagochtend van 10.00 uur tot 12.00 uur bij Cristiaan Hintzen tel. 0623628065.

3: Achter in de kerk is ontsmettingsmiddel aanwezig, vooraf graag uw handen ontsmetten.

4: Zelf een misboekje pakken.

5: We lopen alleen via het middenpad de kerk in en uit.

 6: De zitplaatsen voorin worden als eerste bezet en daarna bank-voor bank naar achteren.

7: Zitplaatsen zijn op anderhalve meter gemerkt met een sticker. De banken die vrij gelaten moeten worden zijn met een koord gemarkeerd.

8: Echtparen en gezinsleden kunnen bij elkaar in de bank zitten.

9: Bij de vredeswens geven we elkaar geen hand.

10: Tot 1 september a.s. is er alleen in de zondagsviering in de St. Brigitta kerk te Ommen een communie uitreiking.

11: Tijdens de viering blijven de deuren open, dit in verband met voldoende ventilatie.

12: Na de viering verlaten we de kerk bank- voor – bank te beginnen mat de achterste banken.

13: Neem het misboekje mee en leg deze in de kartonnen doos en het collecte geld in het mandje er naast.

14: We verlaten via het middenpad de kerk bank- voor – bank te beginnen met de achterste banken aan de rechterkant. Volg verder de aanwijzingen van de gastheer op.

De locatieraad en de pastoraatsgroep zijn er bewust van dat deze maatregelingen een grote impact kunnen hebben op alle kerkbezoekers. We heten u van harte welkom in deze ”extra“ bijzondere viering.

Misintenties:

Er zijn de afgelopen 14 zondagen geen vieringen in onze kerk geweest. De opgegeven misintenties zijn hierdoor niet gelezen. Vanaf 5 juli worden, in de maanden juli en augustus, op achtereenvolgende zondagen de opgegeven intenties van 15 maart tot en met 28 juni afgelezen. In het parochieblad staat om welke misintenties het gaat en op welke zondag deze anders afgelezen waren.

Juni 2020

Corona wat doe je ons aan.

Het is zo totaal “onverwachts”. Wie heeft dit ooit gedacht dat dit ons zal overkomen. We maken door deze corona allemaal dezelfde ingrijpende gebeurtenissen mee. Een tijd om dichter bij elkaar te komen in onze gedachten, en het hoe er mee om te gaan in het dagelijks leven. De afgelopen weken hebben we in het kerkepad al kunnen lezen hoe parochianen deze periode ervaren. Dit keer deelt Anne-Marie klein Koerkamp haar verhaal met ons.

Dag lezers,

Dinsdag 23 juni heb ik na bijna 30 jaar afscheid genomen van Basisschool Sint Nicolaas te Lierderholthuis. Het was een onvergetelijke dag waarin ik door veel mensen in het zonnetje werd gezet en heel erg ben verwend. Een dag die ik voor altijd in mijn herinneringen meeneem. Ik ben dankbaar dat deze dag doorgang kon vinden.

Want:

 • 16 maart gingen de scholen dicht door het coronavirus.
 • De kinderen kregen thuisonderwijs.
 • Ineens moesten we digitaal lesgeven en ineens werd ik heftig geconfronteerd met iets wat ik heel erg moeilijk vond.
 • En dat ik dit moeilijk vond, had ik liever verborgen gehouden. 😊
 • Het bracht veel onrust mee en slapeloze uurtjes.
 • Uiteindelijk is het gelukt met hulp van lieve collega’s en zoonlief!
 • En eerlijk is eerlijk, dat bracht ook weer voldoening.
 • Voor mij een pittige les om ook nu ik met pensioen ben niet op safe te gaan maar uitdagingen te blijven zoeken. Daar schijn je fris en jong van te blijven!!!!

Al die tijd vreesde ik dat mijn loopbaan in het onderwijs als een nachtkaars zou uitgaan. Aangezien ik tot de risicogroep behoor met mijn getransplanteerde nier en diabetes was het niet verstandig om te gaan werken. Het was een strijd tussen verstand en hart. In overleg met mijn directeur kwamen we tot een compromis. Ik mocht les gaan geven aan groep 3, een beperkt aantal kinderen in het Dorpshuis. En op het moment dat ik daar begon, was alle onrust weg. Weliswaar met beschermende handschoenen en mondkapje maar na aanvankelijke schroom maakte mij dit niet meer uit. De laatste 2 weken heb ik weer lesgegeven aan de hele groep.

En… mijn loopbaan als leerkracht ging echt niet als een nachtkaars uit. Mijn collega’s hebben voor een prachtig afscheidsfeest gezorgd waar zelfs Sint Nicolaas die voor de school met zijn naam een warm plekje in zijn hart heeft afscheid kwam nemen. Evenals ouders, oud-collega’s en heel wat mensen die ik ontmoette in mijn onderwijsjaren. En boven alles de kinderen die altijd weer kleur aan het leven geven. Het was hartverwarmend.

Lierderholthuis, een fijn dorp met prachtige mensen zal ik niet vergeten!!

Anne-Marie klein Koerkamp, leerkracht onderbouw Basisschool Sint Nicolaas.

Basisschool Sint Nicolaas neemt afscheid van pastor Noordink

 Leerkrachten en leerlingen van Basisschool Sint Nicolaas wilden Palmzondag aan het eind van de viering afscheid nemen van Pastor Noordink. Maar het coronavirus schopte, zoals u weet, alles in de war. Daarom werd pastor Noordink uitgenodigd op maandagmiddag 15 juni. Want al die jaren dat hij op Basisschool Sint Nicolaas kwam, heeft hij ons altijd ondersteund bij de voorbereidingen van:

De adventsvieringen

De Palmpasen vieringen

De 1ste heilige communie

Het Vormsel

Wij hebben pastor Noordink in het zonnetje gezet voor zijn grenzeloze inzet, zijn omgang met de kinderen, die hij goed begreep, zijn prettige houding, zijn humor en zijn kennis. We hebben dit bezongen in een lied.

Afscheidslied voor pastor Noordink

Melodie: als hier een pot met bonen staat

Zie daar nu pastor Noordink staan,

U hoort bij onze kerk.

En komt dan ook bij ons op school,

want dat hoort bij uw werk.

U gaat nu weg, da’s vette pech, gaat andere dingen doen.

U gaat nu weg, da’s vette pech, u gaat nu met pensioen.

 

Voor kerst een viering in de kerk

Vertelt, legt uit, heel goed.

Ontsteekt een licht bij iedereen

dat doet ons allemaal goed!

U gaat nu weg, da’s vette pech, gaat andere dingen doen.

U gaat nu weg, da’s vette pech, u gaat nu met pensioen.

 

Palmpasen is een heel groot feest,

het is heel speciaal

Met ezel en wijwaterkwast

kennen wij u allemaal.

U gaat nu weg, da’s vette pech, gaat andere dingen doen.

U gaat nu weg, da’s vette pech, u gaat nu met pensioen.

 

Communie, dat is speciaal,

daarin steekt U veel tijd.

Ook als u met de vormeling

naar de Dom in Utrecht rijdt

U gaat nu weg, da’s vette pech, gaat andere dingen doen.

U gaat nu weg, da’s vette pech, u gaat nu met pensioen.

 

 

De kind’ren van de Sint Nicolaasschool,

Die zingen tot besluit

nog één keer heel hard het refrein

en zwaaien u dan uit!

U gaat nu weg, da’s vette pech, gaat andere dingen doen.

U gaat nu weg, da’s vette pech, u gaat nu met pensioen.

LANG ZAL HIJ LEVEN!

 Kinderen en leerkrachten van Basisschool Sint Nicolaas in

Lierderholthuis wensen u het allerbeste en zeggen van harte:

Dank u wel!

Afscheid Pastor Johan Rutgers

Zondag 28 juni is pastor Johan Rutgers voor het laats voorgegaan in de St Brigitta kerk in Ommen Door de situatie waarin we nu zitten hebben we helaas niet massaal afscheid van Johan kunnen nemen. Daarom is er een speciale glossy gemaakt waarin stukjes staan waarin zijn collega’s en vrijwilligers dankbaar omzien naar het pastorale werk van Johan. Achter in de kerk liggen enkele exemplaren om mee naar huis te nemen.

Geen viering……..dus ook geen collecte!!!!!!

In het Kerkepad van 30 mei gaf Pastoor Monninkhof aan dat door het wegvallen van de vieringen de locaties veel inkomsten missen omdat er geen collectes meer worden gehouden. Hij deed daarbij een oproep om een extra gift over te maken, zodat het verlies enigszins gecompenseerd kan worden. Velen van u hebben gehoor gegeven aan deze oproep en een extra bedrag over gemaakt.

De locatieraad van de St. Nicolaaslocatie wil u hartelijk danken voor uw extra bijdrage.

Corona wat doe je ons aan.

Het is zo totaal “onverwachts”. Wie heeft dit ooit gedacht dat dit ons zal overkomen. We maken door deze corona allemaal dezelfde ingrijpende gebeurtenissen mee. Een tijd om dichter bij elkaar te komen in onze gedachten, en het hoe er mee om te gaan in het dagelijks leven. De afgelopen weken hebben we in het kerkepad al kunnen lezen hoe parochianen deze periode ervaren. Dit keer deelt Diny Rosendaal haar verhaal met ons.

Covid op mijn pad.

Eind 2019 en begin dit jaar komt het nieuws hard binnen.

Elke dag op het nieuws Wuhan met alle mensen met mondkapjes en de vele doden. Het komt binnen maar ach het is heel ver weg. Dan plotseling Corona in Italië. Een schrikbeeld vooral dat het elke dag met vele doden gepaard gaat. Hoe grillig gaat het verlopen? En dan eind februari de eerste coronapatiënt in Nederland. Bij de regeringsleiders dringt het direct binnen. Ook wij weten dat het erg is maar willen er nog niet aan. Toch begint het schrappen in mijn agenda. Een familiefeestje in Denemarken wordt gecanceld. Dan nog denk je; moet dit?

En dan ben je zelf aan bod. Met de werkgroep “Zoeken niet moe” hebben we een prachtige pelgrimage voorbereid en staan op het punt de uitnodigingen te versturen. Maar ook wij beginnen te twijfelen. We kunnen wel uitnodigingen versturen maar iedereen neemt een afwachtende houding aan en gaan zich niet opgeven voor een reisje dus we besluiten om het te cancelen. Bijeenkomst “Bezoekgroep Lierderholthuis”, wat doen we? We hebben met parochianen met een zwakke gezondheid van doen, dus cancelen. Eind maart komen er maatregelen. We mogen geen hand meer geven en niet meer dan 100 personen op bijeenkomsten. Hoe onwerkelijk is het. Een condoleance waar je gaat condoleren met woorden maar geen hand mag geven. Een 50 jarig huwelijk, er mogen 100 mensen komen, ook wijzelf horen bij de risicogroep en schrappen het in onze agenda. Begin april weer een 50 jarig huwelijksfeest, ook die wordt gecanceld. Het corona monster trekt zich nergens iets van aan en komt als een vloedgolf ons land binnen waardoor sommigen diep worden geraakt. De angst slaat je om het hart. De zorg- en de regeringsleiders staan machteloos tegenover zoveel ellende. Er komt een lockdown en alles staat stil. Geen repetities van gemengd koor, geen kerkdiensten, geen repetities en optreden van “De Vrouwen Van”, een concert, gecanceld, bezoek aan de dochter in Oostenrijk gecanceld, alle verjaardagen en dat zijn er heel veel in deze maanden, strepen in de agenda. Nog een speciale verjaardag met een diner, schrappen. En dan de eerste coronapatiënt in de familie. Schrikken, maar gelukkig loopt het goed af en mag hij na een paar dagen het ziekenhuis verlaten. Ondertussen DRAAIT DE WERELD DOOR. De boerderij, die verkocht is, ontruimen. Ook de natuur heeft geen weet van corona. De bomen en de natuur ontluiken in het wordt weer prachtig groen in de natuur. De boeren zaaien en maaien. Mensen zoeken naar nieuwe mogelijkheden en kansen. Prachtig om te zien hoe inventief mensen zijn. Zo komen er op de groeps-app allerlei leuke en grappige filmpjes zelfs een heuse quiz waarbij bij de prijswinnaar een prijs aan de brievenbus wordt gebonden. Mensen die zich onmisbaar voelden op de werkvloer kunnen ineens thuiswerken en zelfs video vergaderen. Kinderen kunnen lessen online volgen. Kerkdiensten verschijnen online en kun je onder het genot van een kop koffie volgen. Er volgt een 1,5 afstand regeling waardoor kinderen toch op veilige afstand kunnen komen al komen kleinkinderen toch stiekem tegen je aanstaan. Er komt een hele nieuwe invulling van ons doen en laten. Sommige dingen liggen voor de coronatijd waar we afscheid van gaan nemen, andere zijn toekomst maar wat het ook wordt; ik ga ervoor! U ook?

Diny Rosendaal

Mei 2020.

Lierderholthuis is diep in het hart geraakt.

Door een uitslaande brand is op maandag 11 mei café de Olde Wettering verwoest. Gelukkig zijn er geen personen gewond geraakt. Door het fantastische werk van de brandweer liep het Dorpshuis en de woning naast het café slechts rook en waterschade op. Het hart van het dorp in Lierderholthuis en de bewoners zijn diep geraakt. Vele mensen kwamen tijdens en na de brand even een kijkje nemen. Er ontstond op het schoolplein een soort reünie. Iedereen had zo zijn eigen herinneringen aan het bruine café. Ook van heel lang geleden, dat er onder de zondag ochtendmis van 8.00 uur in het café de koffie, de koffie kopjes en de stoelen klaar gezet werden. In de kruideniers winkel, deze was op de plek waar nu de stamtafel en de bar stond, werd de vleeswaren gesneden. De dames dronken na de mis eerst een gratis kopje koffie in het café. Hierna gingen ze naar de winkel voor de boodschappen en betaalden daar ook de openstaande rekeningen. Na de tweede mis op zondag werd er geen koffie meer geschonken. De heren dronken een borrel die wel voor eigen rekening was. De traditie van koffie drinken na de viering op zondagochtend is tot op heden voort gezet. Ook hadden de dorpsbewoners goede herinneringen aan o. a. verhalen over de sinterklaasintocht, kruisjassen, biljarten, jaarvergaderingen, verjaardagsfeestjes en er vond zelfs een wettelijk huwelijk plaats in het café. Het beeldbepalend pand was voor het dorp een plek van ontmoeting. De vaste klanten verzamelden zich vaak aan de bar of aan de stamtafel. Bij binnenkomst werd vaak ongevraagd zijn consumptie voor hem neer gezet. Dit gebaar van de hand van de bedieners is voldoende. Daardoor voelt de gast zich vertrouwd en thuis in het café en beschouwt het personeel en de andere vaste klanten als goede kennissen. Het mooie aan het dorp is dat de mensen hier erg veerkrachtig en ondernemersgezind zijn. Zo heeft Stichting Dorpshuis Lierderholthuis al een werkgroep in het leven geroepen die zich moeten buigen over het nieuwe café. Een horeca gelegenheid is in Lierderholthuis wel nodig om het Dorpshuis draaiende te houden. En natuurlijk is er een plek nodig waar verenigingen na afloop van hun activiteit samen kunnen komen.

Thea Geerlink

 

Het virus en ik.

Ik weet nog als de dag van gisteren dat pastor Gerard Noordink, tijdens de communieviering op 1 maart jl. vertelde dat wij “de vrede zij met u en met uw Geest” niet meer met een handdruk mochten bekrachtigen. Dit op last van de Nederlandse Bisschoppen om zo het coronavirus een halt toe te roepen in haar mogelijke verspreiding. Onze gezondheid en die van anderen mochten niet nodeloos in gevaar gebracht worden. Ja, het virus waarde rond. Niet alleen meer in China, maar inmiddels ook in Nederland. Er ging een “schok” door de kerk. Ik weet nog dat ik in mezelf gniffelde. Was dit niet wat overdreven, hier in Liederholthuis?

Inmiddels zijn we ruim 8 weken verder. Een intelligente Lockdown rijker, met een kerkgebouw waarvan de deuren gesloten blijven en een nieuwe 1,5 meter maatschappij.

Natuurlijk had ik weet van het coronavirus. De kranten staan en stonden er bol van. En ook op de radio of de TV kon je er niet meer omheen. Maar het was voor mij ook wel een beetje een “ver van mijn bed show”. Ik woonde inmiddels alweer een achttal maanden alleen. Dus feitelijk veranderde er niet zoveel. Er speelde nog te veel andere zaken. Ik was nog volop aan het leren mij op een andere manier te verhouden tot mijzelf, de kinderen en kleinkinderen en mijn (directe) omgeving Ons huis vroeg de nodige aandacht en niet te vergeten de tuin. Waren de werkzaamheden aanvankelijk gericht op bijhouden, nu in deze maanden moet er gezaaid en geplant worden. Iets wat

ik niet gewend was te doen. Dat waren immers de specifieke activiteiten van mijn vrouw. Daar genoot ze van. Ik ben er aan begonnen en met vallen en opstaan lukt het mij redelijk. Ik mag niet ontevreden zijn. Voor mij is het en goede tegenhanger tegen het virus. Het verzet mijn gedachten en het schenkt mij plezier. Want natuurlijk heeft dit virus ook gevolgen voor mij. Het beperkt mijn vrijheid te leven zoals ik wil. Mijn kinderen en kleinkinderen te ontmoeten en vast te houden. Het contact met vrienden en buren. Allemaal op afstand. Eenmaal in de week gezellig eten met mijn directe buren. Het is voorlopig over! Het frequente bezoek van en aan de kinderen en kleinkinderen. Het is voorlopig over! De vieringen in Liederholthuis en Heino. Het is voorlopig over! De 2e zondag van de maand naar de Vriendendienst in de Hervormde kerk. Het is voorlopig over! Het spontaan bij iemand op bezoek gaan. Het is voorlopig over! Ziekenbezoek. Het is voorlopig over! Spontaan bij vrienden een borrel gaan drinken. Het is voorlopig over! En zo kan ik nog wel even doorgaan.

Maar doorgaan, gaan we zeker. Met elkaar! Laten we sowieso proberen de samenhorigheid het met  elkaar rekening houden vast-te-houden (al is het maar op afstand). Het omzien naar elkaar is voor mij een groot goed. Ik wens u sterkte en vooral een goede gezondheid.

Tot spoedig ziens,

Gerard van Oijen.

 

Bidden tot Maria: een goede traditie.

Voor katholieken is het een goede traditie dat in de maand mei Maria wordt geëerd. Maar alles is momenteel anders en niets is gewoon. Door de corona-maatregelen zijn er vieringen gestaakt. Misschien zorgt dit juist wel voor een extra aanleiding om een gebed voor Maria in het kerkepad te plaatsen.

 

Maria, even kom ik met U praten, lieve Moeder, wees gegroet!

Want er is zoveel Maria, wat ik u vertellen moet.

Maar Gij kent mijn vreugd en zorgen,

Gij weet alles wat mij deert, een moederhart blijft niets verborgen.

Hoe een kind zich wendt of keert,

Help mij als er dagen komen, dat de zon zich niet laat zien,

Geef mij dan Uw troost Maria, ook als ik het niet verdien.

Laat mij goed zijn voor een ander,

Laat mij mild zijn, telkens weer,

Geeft mij steeds een groot vertrouwen op U, moeder van de Heer,

En verlies ik soms even de moed, dan vouw ik mijn handen,

Bid dan zachtjes een ‘Weesgegroet’ en laat een kaarsje branden.

Zoiets geeft een beetje licht,

Het is net een straaltje zonneschijn,

laat het hele jaar ook zo’n straal voor jullie zijn.

 

Welkom dank je wel.

Anita Oosterwijk heeft aan gegeven dat ze gaat stoppen met het rondbrengen van het kerkepad. Anita bedankt voor het bezorgen, 6 jaar lang, van het parochieblad. Succes met alles wat je in de toekomst gaat doen.

Gelukkig hebben we in Harrie Jansen een goede vervanger gevonden. Harrie gaat na de corona crisis deze taak op zich nemen. Harrie van harte welkom en heel veel succes.

Aandacht voor elkaar in deze corona tijd.

Aandacht is een geschenk dat je ontvangt en geven kunt

Ze is niet alleen op zichzelf gericht, ziet ook de ander en verspreid licht,

heeft fantasie en is ook verrassend en haalt mensen uit de schaduw.

Ze is attent en creatief en denkt aan wie ziek zijn of gemist worden

Ze kan stil zijn maar ook steun geven aan wat vergeten wordt.

Aandacht is voedsel voor de ziel en onmisbaar als de liefde

 

50 jaar getrouwd zijn in Coronatijd.

Tja, hoe gaat dat? Niet dus!!!!

2 april 1970 getrouwd, 2 april 2020 50 jaar getrouwd.

Al een jaar tevoren de locatie besproken. De voorpret kon beginnen.

De kinderen hadden een mooie uitnodiging gemaakt en die zijn midden februari verstuurd. Begin maart ben ik met onze dochter op stap gegaan op zoek naar een leuke outfit. Alles nog steeds volgens plan hoewel er steeds meer geruchten over corona ons bereikten. En toen. ..bam…daar was het dan. Gelukkig hadden we net 2 dagen voor het persbericht van premier Rutte besloten het feest af te zeggen. Veel van onze gasten zijn wat ouder en zitten dus, net als wij, in de gevarenzone. Iedereen weer gebeld of gemaild met dit bericht en eigenlijk was iedereen opgelucht.

En zo werd het 2 april 2020!

Om een uur of half 10 werd er een heerlijk chocolade paasei gevuld met bonbons bezorgd. Afzender de kinderen met het bericht erbij dat er nog meer verrassingen zouden komen. Die kwamen er in volle hevigheid. Vrienden kwamen op gepaste afstand aan de deur met kadootjes. Onze zoon kwam met onze kleinkinderen maar bleef in de auto zitten. Alleen onze kleindochter had snel wat in de brievenbus gedaan. Mooie tekeningen voor ons. Even gekletst van voordeur tot autodeur. Toch wel heel speciaal. Vervolgens bracht de post 41 kaarten, er werden 10 bossen bloemen gebracht waaronder 1 prachtige bos van de kinderen, de feestwinkel bracht 4 ballonnen (3 witte en 1 gouden met opdruk) gevuld met helium van de buurt en om 16.30 uur moesten we inzomen op de computer voor een videoboodschap met de kinderen. Zo leuk, allemaal tegelijk in beeld. Heel erg leuk! We hebben deze dag ondanks corona als heel speciaal ervaren.

De uitspraak luidt. Wat in het vat zit verzuurt niet.

Geldt ook voor het feest. 2 april 2021 (Goede Vrijdag  haha) gaan we er weer voor!!

Agnes Kelderman

 

Misintenties.

In het extra Paas nummer staat een artikel over misintenties in deze crisistijd. Met hierin de mogelijkheid om in de online vieringen vanuit de ST. Brititta kerk uit Ommen op Paaszondag en op de zondagen, in de crisistijd, de misintenties afgelezen kunnen worden.Wij hebben enkele nabestaanden gevraagd hoe zij hierover denken. Hun reacties waren:

Ik heb niets met de St. Brigitta kerk in Omme.

Ik heb geen computer.

Internet verbinding met Ommen is mij nog steeds niet gelukt.

Daarom heeft de locatie raad besloten de intenties van Pasen en van alle zondagen die in deze crisis periode vallen op een later tijdstip in onze kerk te laten aflezen

Er zijn voor anderen

We leven meestal niet zo bewust.

We draaien mee in het leven van alledag

We staan niet vaak stil bij de zin van ons leven.

Tot er een corona virus uitbreekt en we opschrikken uit ons veilig bestaan.

Dan komen de vragen naar het hoe en waarom van het leven.

Laat ons ontdekken dat ons leven meer zin krijgt als we ons voor elkaar inzetten.

Dat we ons meer betrokken voelen bij het leven van anderen.

Dat we er nu ook zijn voor alle zieken en de mantelzorgers die ons nu zo nodig hebben

Gelukkig zijn er nu vele mensen in deze corona tijd die laten zien dat er niemand vergeten

wordt.

Geloof, Hoop, Kerk, Alleen en toch samen,

Mij is gevraagd om iets op te schrijven hoe het voelt om in deze omstandigheden alleen te zijn. Nou ik kan niet zeggen dat het gezellig is. Kinderen komen anders op de koffie, een omhelzing, een knuffel van de kleinkinderen. Nu lopen ze met een bocht om me heen, zij zwaaien, op afstand een kopje koffie drinken. Zij komen niet, om mij te beschermen. Net of het leven een beetje stilstaat geen verjaardagen geen activiteiten. Dit doet me denken aan de oorlog 40-45 ik ben 3 maanden naar de kleuterschool geweest, (toen hete dat de bewaarschool), het plakschrift met vlechtwerkjes is een stille getuige hiervan. Het was te gevaarlijk, ik geloof dat er bijna een jaar geen school was. Want ik ben in de eerste klas weer begonnen. Nu is er dat coronavirus de onzichtbare vijand daar moet je ook mee leren omgaan en grenzen verleggen. Voor veel mensen is stilstaan er niet bij, er zijn velen die keihard werken alle verplegers verzorgers, alle mensen die voor ons voedsel zorgen, dat alles moet doorgaan. Toppers zijn het. Wat kan niet maar en wat wel. De mogelijkheden die er zijn opzoeken, mijn hobby tuinieren of achter de computer fotoboeken maken. Naar de kerk niet maar wel een viering volgen op de t.v. en huis bidden een kaarsje opsteken, mijn gedachten gaan ook uit naar al die mensen die hierdoor in een moeilijke situatie terecht zijn gekomen. Mijn vrijwilligerswerk in het Wooldhuis wat ik nu niet meer mag doen, want zij moeten op hun kamer blijven om hun en ook mijzelf te beschermen tegen die coronavirus. We hopen dat ze door deze regels gezond blijven. Zo zijn er velen familie en kennissen die ook alleen zijn, die je blij maakt met een telefoontje ook ik ben blij met een telefoontje even een stem horen even bijpraten even de stilte verdrijven. Ook krijg ik soms een kaartje een bloemetje dat zegt in deze tijd extra veel en de kinderen die me met Pasen extra kwamen verwennen. Ik zeg vaak als we maar gezond blijven komt het wel weer goed. Zo ben je alleen en toch samen.

Een parochiaan van Lierderholthuis.

Kermis viering.

De regering heeft besloten dat tot 1 september alle evenementen niet door kunnen gaan. Daarom is het kermisweekend van 3-4-5 juli afgelast. Hierdoor gaat de kermis viering dit jaar niet door. Hopelijk zien we elkaar dan op zondag 4 juli 2021 weer in de tent tijdens de kermis viering

April 2020

Wist U dat:

>  Er zijn 2 zwart stalen leuningen geplaatst die nu extra steun bieden. De staanders van de leuning zijn in de stenen traptreden vast gezet.

>  Het portaal van de Kerk ook in de coronacrisis open is

voor individuele bezoekers voor gebed aan Maria of om een kaars aan te steken.

> Dat het parochieblad door de coronacrisis niet thuis bezorgd kan worden.

ophalen kan wel, het blad ligt in de brievenbus aan de buitenmuur van de kerk.

> Wij regelmatig richtlijnen en suggesties van het Aartsbisdom Utrecht ontvangen

deze Informatie ook te lezen  is  op de website van PB. Lierderholthuis.

> De locatie raad en pastoraatsgroep in deze onzekere tijd aan de parochianen denken

rond Pasen ontvangt daarom alle parochianen een kaart.

> Dat er bekeken wordt, of het parochieblad digitaal verstuurd kan worden

wij hebben dan wel uw email adres nodig.

> Op zondag 5 april geen Palmpaas viering is

dat er wel palmpaas takjes in de kerk liggen om mee te nemen.

> Dit jaar de Paaskaarsen niet in de paaswake gewijd worden

daarom blijft de Paaskaars  van 2019 in onze kerk staan.

Mededelingen.

Het portaal van de Kerk blijft wel open voor individuele bezoekers voor gebed aan Maria of om een kaars aan te steken.

Om iedereen toch steeds op de hoogte te houden verschijnt nu iedere 14 dagen het kerkepad in de vorm van een mededelingenblad in de brievenbus aan de buitenmuur van de kerk. Ook is via de website van PB. Lierderholthuis, geloofsgemeenschap en de vieringen van Lierderholthuis te vinden.

Kerkepad in uw digitale brievenbus!
In de komende weken zullen we proberen ons nummer van Kerkepad
zo te digitaliseren dat u die via uw emal kunt ontvangen en lezen.
Palmtakken.
Omdat de vieringen op Palmzondag niet door kunnen gaan, zullen in de dagen ervoor palmtakjes worden gewijd. Op zondag 5 april staan in het kerkportaal palmtakjes om mee te nemen.

Welkom dank je wel.

Er hebben zich 2 mensen bereid gevonden om de werkgroep van de lectoren te versterken. Zij assisteren bij de lezingen in de vieringen. Gerard Vilsterman en zijn dochter Marijke Fokkert zullen deze taak op zich nemen. Van harte welkom en heel veel succes. Zijn er nog meer mensen die dit ook wel willen, zij kunnen dit kenbaar maken bij Annie v.d. Vegte. Tel. 0570 521627.

Onlangs is de werkgroep woord en communieviering, na lang zoeken, versterkt met Linda Peters. Ondertussen heeft Linda haar vuurdoop gehaald. Heel veel plezier.

Priesterkoor.

In onze kerk ligt het verhoogde priesterkoor 4 treden boven de kerkvloer. Gezien de hogere leeftijd van de voorgangers –  koorleden en kosters is de toegang tot het priesterkoor nu op veiligheid aangepast. Er zijn 2 zwart stalen leuningen geplaatst die nu extra steun bieden. De staanders van de leuning zijn in de stenen traptreden vast gezet. .

Maarit t 2020

Kerkdienstgemist.nl

In Ommen is vrijdag 20 maart een nieuwe installatie geinstalleerd waarmee het mogelijk wordt gemaakt de Eucharistievieringen en ook andere vieringen vanuit de thuissituatie mee te kunnen vieren.
De account hiervoor is vandaag vanuit de St.Brigittakerk
Het live volgen kan door in te loggen op kerkdienstgemist.nl m.b.v. uw, computer, laptop of tablet en in een gratis app voor iOS of Android op uw telefoon. Ga dan naar Overijssel en zoek naar de kerk in Ommen. Wij zijn nog drukdoende de agenda te vullen etc. maar voorlopig is dit een service voor onze geloofsgemeenschappen.

Aangepaste corona maatregels.

In reactie op de aangescherpte maatregelen van de overheid tegen de verspreiding van het coronavirus op 23 maart, hebben de Nederlandse bisschoppen aanvullende maatregelen getroffen. Alle publieke liturgievieringen, ook die in kleine kring door de week, worden voor de gehele Paastijd, tot en met Pinksteren (op 31 mei) afgelast. Kerken kunnen wel open blijven voor individuele bezoekers die komen voor gebed of om een kaars aan te steken en/of een gave voor de voedselbank te brengen.
Op de website van het Aartsbisdom Utrecht vindt u meer informatie over deze jongste maatregelen van de Nederlandse bisschoppen:
https://www.aartsbisdom.nl/alle-publieke-vieringen-afgelast-tot-en-met-pinksteren/

Klokken van Hoop en Troost.

Als teken van betrokkenheid, hoop en troost in deze onzekere Corona tijd luiden we nu ook de kerkklokken op woensdag 18  maart  van 19.00 uur tot 19.15 uur.

Communiqué omtrent Corona-virus (Covid-19)

Beste medeparochianen,

Zoals u wellicht via onze parochiewebsite of die van het aartsbisdom of de kerkprovincie ondertussen hebt vernomen, hebben de Nederlandse bisschoppen het pijnlijke besluit genomen om de liturgische vieringen binnen de hele Nederlandse Kerk op te schorten. Als pastoraal team en bestuur hebben wij daarom overleg gehad en besproken wat dit concreet voor onze Emmanuelparochie zal betekenen.
Via dit communiqué willen wij u allen op de hoogte stellen van de volgende maatregelen:

 • ALLE liturgische vieringen komen te vervallen. Dit geldt voor de vieringen in het weekend alsmede de vieringen door de week.
 • ALLE catecheses, vergaderingen, koorrepetities, koffiedrinkmomenten, samenkomsten van werkgroepen, etc., komen te vervallen.
 • ALLE buitenkerkelijke activiteiten en bijeenkomsten die in de kerkruimte of het parochiecentrum plaatsvinden, te denken valt aan gymlessen, taalcursussen, etc., komen te vervallen.
  Voor uitvaarten (begrafenis/crematie) geldt het volgende:
 • ALLE uitvaarten zullen gebedsvieringen zijn, zonder uitreiking van de heilige communie.
 • Er zal géén koor aanwezig zijn.
 • Er mogen maximaal 100 personen aanwezig zijn.

Deze maatregelen gelden op zijn minst tot en met 31 maart a.s.
Omdat er géén Eucharistievieringen, Woord- & Communievieringen, etc. zullen worden gehouden, wordt u allen aangespoord om in de thuissituatie met elkaar gebedsmomenten in te richten, te denken valt aan het Rozenkransgebed of het Getijdengebed. Omdat u niet aanwezig zult kunnen zijn bij een kerkelijke viering, wordt u gewezen op de mogelijkheid om thuis op zondag de Eucharistie op televisie te volgen, via KRO-NCRV, vanaf 10.00 uur op NPO 2. Verder zendt Radio Maria iedere ochtend en avond een Eucharistieviering uit om 9.00 uur en 19.00 uur. Ten slotte vragen de bisschoppen ons als gelovigen om onderstaand gebed te bidden:

God, toevlucht in onze nood,
kracht in onze vertwijfeling en angst,
Vertroosting in ziekte en lijden.
Wees ons, uw volk, nabij en genadig
Nu wij allen de gevolgen ondervinden
Van het uitgebroken corona-virus.
Wees een Beschermer voor hen
Die dit virus hebben opgelopen,
Wij bidden voor hen om hoop en genezing.
Wij bidden voor hen die aan de gevolgen van dit virus
Zijn overleden, dat zij bij U geborgen mogen zijn.
Wij bidden voor allen die werkzaam zijn
In de gezondheidszorg en het openbaar bestuur,
Dat zij uw nabijheid en zegen mogen ervaren in hun werk
Ten dienste van heel de samenleving.
Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is voor ieder van ons
En dat Gij met ons zijt nu wij de kwetsbaarheid van ons
Bestaan ervaren.
Versterk ons geloof en onze hoop
Zodat wij ons altijd zonder aarzelen overgeven
Aan uw vaderlijke voorzienigheid.
Door Christus onze Heer.
Amen.
Hopend u op dit moment voldoende te hebben geïnformeerd.
Voor actuele informatie houdt de parochiewebsite in de gaten op:
www.emmanuelparochie.nl
Namens het pastoraal team en het parochiebestuur wens ik u alle goeds en Gods rijkste zegen toe.
Pastoor André Monninkhof

De kruisweg als spiegel.

De 14 kruiswegstaties in de St. Nicolaaskerk van Lierderholthuis hangen naar een ingrijpende restauratie sinds februari 2016 weer in de kerk. Al enkele jaren is erop Goede Vrijdag geen kruisweg in Lierderholthuis. Hierom heeft de pastoraatsgroep en Pastor Gerard Noordink besloten dit jaar in de veertigdagentijd extra aandacht aan de kruiswegstaties te besteden. Op de eerste zondag van de vasten ( zondag 1 maart) is tijdens de preek de lijdensweg vertaald naar deze tijd. Kijkend naar diverse kruiswegstaties zien we het Maatschappelijk lijden de verdrukking en arrestaties van mensen omdat ze voor hun eigen mening uitkomen. Persoonlijk lijden door ongewild verlies van werk of gezondheid. Door het toenemen van protocollen en bureaucratie vallen mensen soms tussen wal en schip. Gelukkig zijn er dan hulpverleners die je weer hoop en inzicht kunnen geven waardoor het lijden draaglijker wordt. Het was goed om deze 1e advent zondag stil te staan bij de kruisweg waarbij je kunt nadenken op wat deze lijdensweg voor jou beteken

Geen zondagsvieringen in de St. Nicolaas kerk tot 31 maart.

De Bisschoppen komen met aangescherpte maatregelen in verband met het coronavirus
In verband met de laatste ontwikkelingen rondom het Coronavirus (COVID-19), scherpen de bisschoppen in Nederland de al eerder getroffen maatregelen aan. Alle publieke liturgische vieringen op zaterdagavonden en zondagen worden tot 31 maart afgelast. Hiermee sluiten de bisschoppen aan bij het recente advies van de overheid en het RIVM. Ook vragen de bisschoppen om kerken waar mogelijk open te stellen en zo mensen de gelegenheid te bieden voor persoonlijk gebed.
Wanneer er in beperkte kring wel een viering is, bijvoorbeeld bij een doop of een uitvaart, zal de celebrant volgens strikte richtlijnen handelen. Alle parochies ontvangen via het eigen bisdom deze richtlijnen voor het vieren van de mis in kleine kring en het bedienen van de overige sacramenten. Deze richtlijnen zijn er om verspreiding van het coronavirus te voorkomen en om tegelijkertijd het pastorale werk toch zo goed mogelijk doorgang te laten vinden. Zo wordt bij contact met ouderen en zieken gevraagd altijd in overleg met bijvoorbeeld een zorginstelling of ziekenhuis te handelen en de richtlijnen tegen corona daar te volgen.

januari 2020

Rondleiding Dominicanenklooster.

Zaterdagmiddag 18 januari zijn we met een groep parochianen vanuit Lierderholthuis naar het Dominicanenklooster in de binnenstad van Zwolle vertrokken. In de (stilte) binnentuin, ontworpen en aangelegd door de Zwolse tuinarchitect Harry Pierik staan mooie tulpenbomen. In deze kloostertuin zijn menig bruidsfoto’s genomen. De kogelgaten in de muur zijn nog de herinnering aan de Tweede wereldoorlog. De rondleider gaf, in het Audiotorium uitleg over de geschiedenis van de Dominicanen en één van zijn volgelingen Thomas van Aquino. Dominicanen behoren tot de orde van de Predikers. Het zijn tolerante paters. Iedereen is welkom ongeacht je geloofsovertuiging, leefwijze, liefdesvoorkeuren. In de kerk vervolgde we de rondleiding op het koorgedeelte. Het mozaïek in de vloer en de brand geschilderde ramen en de verschillende symbolen in de kerk werden uitgelegd.
Na de koffie met een Zwollenaartje werden we ontvangen door pater Jan Laan in de huiskamer van de paters. Jan is op een van onze parochieavonden een keer wezen vertellen over de Dominicanen. Op dit moment wonen er nog 4 paters, in het klooster. Pater Jan vertelde vol trots dat hij elke thuiswedstrijd PEC een parochiaan meeneemt naar de wedstrijd. Maar ook hoe hij in het clubblad van PEC Zwolle stond, waarin hij de verbinding toelicht tussen voetbal en religie. De kloosterbaby met haar moeder van 11 maanden kwam ook even om het hoekje kijken. We werden door Harry van Dijk, onze koster, technische dienst medewerker van het klooster rondgeleid over de zolder, het balkon welke uitzicht geeft in de kerk. Maar ook door de kelders waar we van Harry uitleg kregen over het technische gedeelte van het klooster. Tijdens deze rondleiding werden we nog onverwachts uitgenodigd in de bierbrouwerij. Zij gaven ons uitleg over hun brouwproces.

december 2019

Deurcollecte

De geluidsinstallatie van de kerk was door veroudering aan vervanging toe.Daarom is door de locatie raad besloten de gehele geluidsinstallatie eind oktober te vernieuwen. Het was wel een investering van € 7000.- Wij horen nu positieve geluiden over de verstaanbaarheid van de voorgangers. Dit jaar is de deur collecte tijdens de kersdagen is bestemd voor de bijdrage in de kosten van de geluidsinstallatie.

Rondleiding Dominicanenklooster (eenmalig ook achter de schermen)
De pastoraatsgroep uit Lierderholthuis is op het idee gekomen om op zaterdagmiddag 18 januari een rondleiding te organiseren In het Dominicanenklooster en Dominicanenkerk, in de Assendorp te Zwolle. Wat is er allemaal te zien in dit imposante, neogotische klooster en het prachtige neogotische gebouw te bekijken? De rondleider neemt ons graag mee! Na, van de koffie met wat lekkers genoten te hebben, zal onze koster, Harrie van Dijk, ons rondleiden door de ondergrondse gangen en andere plaatsen, waar hij zijn werkzaamheden in het klooster ten uitvoer brengt. Wellicht gaan we ook nog één of meerdere van de paters ontmoeten, die nu nog in dit klooster wonen.
We vertrekken gezamenlijk vanaf de Sint Nicolaas kerk in Lierderholthuis om 13.00 uur
Kosten zijn ongeveer € 10,00 per persoon.
Helaas zijn er een beperkt aantal plaatsen om deel te nemen aan deze rondleiding, dus geef u snel op bij leo.annuska@hotmail.com of per telefoon 06-40654784

Kinderadvent viering
De ST. Nicolaasschool is een katholieke school en zij willen dit in de toekomst ook blijven Dit betekent dat wij aandacht hebben voor de verhalen uit de Bijbel en de katholieke traditie. Dit zal anders dan voorheen allemaal onder schooltijd gebeuren. Daarom is er nu op woensdag 18 december om 11.30 uur in de kerk een kinderviering rondom de vierde Adventsweek en kerst. Voorganger is pastor Gerard Noordink. Alle kinderen van de school worden bij deze viering betrokken. Alle belangstellenden zijn van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn bij deze viering.